تبلیغات
فونیكس / Phoenix - آهنگ Celine Dion-I'm Alive

زبان انگلیسی - English Language
تاریخ:سه شنبه 1390/09/22-01:53 بعد از ظهر

آهنگ Celine Dion-I'm Alive


I get wings to fly

پر پرواز پیدا کردم
Oh, oh, I'm alive...
Yeah
من زندم

When you call on me

وقتی منو صدا می کنی


When I hear you breathe

وقتی صدای نفست رو می شنوم
I get wings to fly

پر پرواز پیدا می کنم

I feel that I’m alive
احساس می کنم که هنوز زندمWhen you look at me
وقتی به من نگاه می کنی


I can touch the sky

میتونم آسمون رو لمس کنم

I know that I’m alive
Mmmmm Ohhhhhو میدونم که زندم

When you bless the day
وقتی روزم رو پر از شادی می کنی

I just drift away


پر پرواز در میارم

All my worries die

و همه نگرانیهام می میرن
I’m glad that I’m alive

خوشحالم که زندم

You’ve set my heart on fire

آتشی تو دلم انداختی
Filled me with love

منو سرشار از عشق کردی
Made me a woman

On clouds above

و تو آسمونها منو تبدیل به یه زن کردی


I couldn’t get much higher

من که هیچوقت به اون بالا بالا ها نمیرسیدم
My spirit takes flight

روحم داره پرواز می کنه
Cause I am alive
OHHHHH

چون من زندم

(When you call on me)

وقتی منو صدا میزنی
When you call on me

وقتی منو صدا میزنی
(When I hear you breathe)

وقتی صدای نفسهاتو میشنوم
When I hear you breathe

وقتی صدای نفسهاتو میشنوم
(I get wings to fly)

پر پرواز پیدا می کنم
Fly

پرواز
I feel that I’m alive

و احساس می کنم که زندم
I am alive

زندم

(When you reach for me)

وقتی میای پیشم
When you reach for me

وقتی میای پیشم
(Raising spirits high)

روحم پرواز می کنه
God knows that

که فقط خدا هستش که میدونه
That I’ll be the one
Standing by

که این فقط منم که پیشت می مونم

Through good and
Through trying times

در میان خوبیها و دوران سختی

And it’s only begun

تازه شروع شده
I can’t wait for the
Rest of my life

دیگه نمیتونم باقی عمرم رو صبر کنم

(When you call on me)

وقتی منو صدا میزنی
When you call on me

وقتی منو صدا میزنی
(When you reach for me)

وقتی میای پیشم
When you reach for me

وقتی میای پیشم
I get wings to fly

پر پرواز پیدا می کنم
I feel that I'm alive

و احساس می کنم که زندم

(When you bless the day)

وقتی روزم رو پر از شادی می کنی
When you bless, you bless the day

وقتی روزم رو پر از شادی می کنی
(I just drift away)

پر پرواز در میارم
I just drift away

پر پرواز در میارم
(All my worries die)

و همه نگرانیهام می میرن
I know that I’m alive
خوشحالم که زندم

I get wings to fly

پر پرواز در میارم
God knows that I’m alive

خدا میدونه که من زندم


نوع مطلب : متن آهنگهای خارجی