تبلیغات
فونیكس / Phoenix - Natasha Bedingfield f. Sean Kingston-pocketful of sunshine

زبان انگلیسی - English Language
تاریخ:شنبه 1390/10/10-03:50 بعد از ظهر

Natasha Bedingfield f. Sean Kingston-pocketful of sunshine


I got a pocket, got a pocketful of sunshine.
من یه جیب دارم   یه جیب پر از تابش خورشید
I got a love, and I know that it's all mine.
من یه عشق دارم   و میدونم که کاملا مال خودمه
Oh.


Do what you want, but you're never gonna break me.
هرکاری میخوای بکن  ولی هرگز من رو نمیشکنی
Sticks and stones are never gonna shake me.
چوب ها و سنگ ها هرگز من رو تکون نمیدن
No.Take me away: A secret place.
من رو ببر به جای مبهم
A sweet escape: Take me away.
یه فرار شیرین   من رو دور کن


Take me away to better days.
من رو ببر به روز های بهتر
Take me away: A hiding place.
من رو ببر به یه جا واسه مخفی شدن


I got a pocket, got a pocketful of sunshine.
من یه جیب دارم   یه جیب پر از تابش خورشید
I got a love, and I know that it's all mine.
من یه عشق دارم   و میدونم که کاملا مال خودمه
Oh.Do what you want, but you're never gonna break me.
هرکاری میخوای بکن  ولی هرگز من رو نمیشکنی
Sticks and stones are never gonna shake me.
چوب ها و سنگ ها هرگز من رو تکون نمیدن
No.I got a pocket, got a pocketful of sunshine.
من یه جیب دارم   یه جیب پر از تابش خورشید
I got a love, and I know that it's all mine.
من یه عشق دارم   و میدونم که کاملا مال خودمه
Oh.Wish that you could, but you ain't gonna own me.
کاش میتونستی   ولی تو متعلق به من نیستی
Do anything you can to control me.
هرکاری میتونی بکن تا من رو کنترل کنی
Oh, no.
اوه .... نه


Take me away: A secret place.
من رو ببر به یه جای مبهم
A sweet escape: Take me away.
یه فرار شیرین ... من رو دورم کن


Take me away to better days.
من رو ببر به روز های بهتر
Take me away: A hiding place.
من رو ببر به یه جا واسه مخفی شدن


There's a place that I go,
یه جایی هست که من میرم
But nobody knows.
ولی هیچکس نمیدونه
Where the rivers flow,
جای که رود ها جاریند
And I call it home.
و من بهش میگم خونه


And there's no more lies.
و دیگه هیچ دروغی وجود نداره
In the darkness, there's light.
توی تاریکی نور هست
And nobody cries.
و هیچکس گریه نمیکنه
There's only butterflies.
فقط پروانه هستند


Take me away: A secret place.
من رو ببر به یه جای مبهم
A sweet escape: Take me away.
یه فرار شیرین ... من رو دورم کن


Take me away to better days.
من رو ببر به روز های بهتر
Take me away: A hiding place.
من رو ببر به یه جا واسه مخفی شدن


Take me away: A secret place.
من رو ببر به یه جای مبهم
A sweet escape: Take me away.
یه فرار شیرین ... من رو دورم کن


Take me away to better days.
من رو ببر به روز های بهتر
Take me away: A hiding place.
من رو ببر به یه جا واسه مخفی شدن


Take me away: A secret place.
من رو ببر به یه جای مبهم
To better days take me away.
من رو ببر به روز های بهتر


Take me away to better days.
من رو ببر به روز های بهتر
Take me away: A hiding place.
من رو ببر به یه جا واسه مخفی شدن


The sun is on my side.
خورشید کنار منه
Take me for a ride.
من رو واسه یه گردش ببر
I smile up to the sky.
به آسمون لبخند میزنم
I know I'll be all right.
میدونم حالم بهتر میشه


The sun is on my side.
خورشید کنار منه
Take me for a ride.
من رو واسه یه گردش ببر
I smile up to the sky.
به آسمون لبخند میزنم
I know I'll be all right.
میدونم حالم بهتر میشهنوع مطلب : متن آهنگهای خارجی