تبلیغات
فونیكس / Phoenix - Evanescence - My immortal

زبان انگلیسی - English Language
تاریخ:شنبه 1390/10/10-02:54 بعد از ظهر

Evanescence - My immortalEvanescence - My immortalI'm so tired of being here

از در اینجا شروع کردن خیلی خسته ام

Suppressed by all my childish fears

به وسیله همه ترس های بچه گانه ام سرکوب شدم

And if you have to leave

و اگه تو باید بری

I wish that you would just leave

آرزو میکنم که کاش تو فقط میرفتی

'Cause your presence still lingers here

چون حضورت هنوز اینجا مونده

And it won't leave me alone

و من رو ترک نخواهد کرد

These wounds won't seem to heal

این زخم ها خوب به نظر نخواهند آمد

This pain is just too real

این درد بیش از حد واقعیه

There's just too much that time cannot erase

خیلی زمان زیادی وجود داره که پاک نمیشه

CHORUS

When you cried I'd wipe away all of your tears

وقتی تو گریه میکردی من اشکات رو پاک میکردم

When you'd scream I'd fight away all of your fears

وقتی که تو فریاد میزدی من با تمام ترس هات میجنگیدم

I held your hand through all of these years

من دست تو رو در تمام این سالها میفشردم

But you still have

ولی تو هنوز

All of me

تمام من رو داری

You used to captivate me

تو استفاده کرده تا من رو فریب بدی

By your resonating light

به وسیله برق طنین انداز چشمت

Now I'm bound by the life you left behind

حالا من به زندگی ای که تو باقی گذاشتی محدود شدم

 Your face it haunts

صورتت

My once pleasant dreams

پیوسته به رویا های زیبای من میاد

Your voice it chased away

صدات تمام هوشیاری من رو

All the sanity in me

از بین میبره

These wounds won't seem to heal

این زخم ها خوب به نظر نخواهند آمد

This pain is just too real

این درد بیش از حد واقعیه

There's just too much that time cannot erase

خیلی زمان زیادی وجود داره که پاک نمیشه

 CHORUS

When you cried I'd wipe away all of your tears

وقتی تو گریه میکردی من اشکات رو پاک میکردم

When you'd scream I'd fight away all of your fears

وقتی که تو فریاد میزدی من با تمام ترس هات میجنگیدم

I held your hand through all of these years

من دست تو رو در تمام این سالها میفشردم

But you still have

ولی تو هنوز

All of me

تمام من رو داری

I've tried so hard to tell myself that you're gone

من خیلی تلاش کردم تا به خودم بگم که تو رفتی

But though you're still with me

اما اگرچه تو (حضورت) هنوز با من هستی

I've been alone all along

من در تمام مدت تنها بوده ام

CHORUS

When you cried I'd wipe away all of your tears

وقتی تو گریه میکردی من اشکات رو پاک میکردم

When you'd scream I'd fight away all of your fears

وقتی که تو فریاد میزدی من با تمام ترس هات میجنگیدم

I held your hand through all of these years

من دست تو رو در تمام این سالها میفشردم

But you still have

ولی تو هنوز

All of me

تمام من رو داری

...


نوع مطلب : متن آهنگهای خارجی